درخت واق

نمایشگاه نقاشی

شیرین بابازاده

گالری افرند

تیرماه 1397

قصه و داستان، جزیی جدایی ناپذیزاز زندگی ماست وداستان های اساطیری واوسنه ها آموزگارانی هستند که ما را در راه رسیدن به انسان یاری می کنند.
 حتی رویاهای ما آکنده از سمبل های اسطوره ای نهفته در روان و ناخودآگاه ماست. نشانه هایی که از درون خواب هایمان به قصد راهنمایی ما قد علم می کنند.آنها می خواهند ما را به جوهر درونی خویش رهنمون شوند و دسترسی به این هسته ی درونی جز با آزاد کردن ذهن از روزمرگیها میسر نمی شود.رسیدن به آن نقطه که راهی به سوی درک و شناخت بیکران باز می شود.
این مجموعه از آثار با عنوان "اصل واق " برخی برگرفته از اساطیر ایران و برخی از کنکاش های انسانشناختی و یا رویاهایی که در خواب و یا بیداری ام داشته ام شکل گرفته است. سعی من در شناخت روان انسان با نظر به اساطیر و به تصویر کشیدن آن با توجه به سمبل های ایرانی و نگارگری در قالب فضایی جدید است. اما از آنجا که به ضمیر ناخودآگاه جمعی معتقدم وباور دارم میل به کمال در همگان وجود دارد وهم چنین تمامی آیین ها و اسطوره ها دارای نکات کلیدی هستی شناسانه اند؛شعف شناخت این رموز ودرک تشابه ومحورهای هم راستا دراین امر مرا ترغیب میکند تا بازتاب رموز و مفاهیم را بر بوم نقاشی انعکاس دهم. و ما حصل آن همان است که در اساطیر منجر به رسیدن به نوزایی و آفرینش دوباره است.امید به حصول آن. 


کارگردان: مهدی شهسوار  

تصویربردار: مهدی زندپور  تدوین: مهدی شهسوار